Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a odstúpenie od zmluvy

1. Rozsah obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky predaje tovaru spoločnosti BIOBAULA GmbH, zastúpenej konateľom Markus Winkler, Bruckmühler Straße 23, 83052 Bruckmühl, fax: +49 (0) 8062 7298288, e-mail: info@biobaula.de (ďalej len ako „predávajúci“ alebo „my“) prostredníctvom webovej stránky www.biobaula.de kupujúcemu (ďalej len „zákazník“). Iné, odlišné či doplnkové podmienky zákazníkov sa nestanú súčasťou zmluvy, pokiaľ takéto podmienky zákazníkov nie sú písomne ​​dohodnuté s predávajúcim.

 

2. Ponuka a prijatie; objednávka; uzatvorenie zmluvy; predbežná objednávka

2.1 Objednávka zákazníka (ponuka); potvrdenie objednávky
Prezentácia a reklama tovaru na webovej stránke www.biobaula.de predstavuje iba výzvu na predloženie ponuky od zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky). Zákazník zadal záväznú objednávku až po kliknutí na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ v sekcii objednávky „Prehľad objednávok“. Ďalšie informácie o technickom postupe pri objednávaní nájdete v časti „Postup pri objednávke“.

Po prijatí objednávky obdrží zákazník od predávajúceho e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky, v ktorom sú uvedené podrobnosti o objednávke, najmä kontaktné a bankové údaje (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie objednávky alebo ponuky zákazníka.

Po prijatí potvrdenia objednávky zákazníkom je zákazník na svoju objednávku alebo ponuku viazaný dva (2) dni. Potom môže objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred doručením potvrdenia o preprave alebo tovaru (pozri časť 2.2) stronovať e-mailom na adresu info@biobaula.de. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy podľa časti 3 zostáva nedotknuté.

2.2 Uzatvorenie zmluvy
Zmluva o dodávke tovaru nadobúda platnosť zaslaním potvrdenia o preprave, ktoré zákazník obdrží na uvedenú e-mailovú adresu, alebo najneskôr pri dodaní tovaru. Úradný jazyk na uzatvorenie zmluvy slúži iba nemčina.

2.3 Žiaden nárok na uzatvorenie zmluvy
Zmluva o dodávke tovaru nadobúda platnosť zaslaním potvrdenia o preprave, ktoré zákazník obdrží na uvedenú e-mailovú adresu, alebo najneskôr pri dodaní tovaru. Úradný jazyk na uzatvorenie zmluvy slúži iba nemčina. Nárok na uzatvorenie zmluvy neexistuje. Predávajúci môže bez odôvodnenia odmietnuť ponuku zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

3. Doručovacie podmienky a poplatky za doručenie

3.1 Predajca využíva na prepravu do Nemecka a Rakúska poskytovateľa prepravných služieb. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poskytovateľ prepravných služieb doručuje na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom. Dodacia lehota je tri (3) pracovné dni od prijatia potvrdenia o preprave, pokiaľ nie je v objednávke uvedené niečo iné.

3.2 S výnimkou tzv. Produktov na váhu (napr: čaje, bylinky alebo koreniny) neexistuje minimálna objednávková hodnota. Pri produktoch na váhu je minimálna objednávka 1 kilogram.

3.3 Ak je so zákazníkom ako obchodníkom v zmysle HGB uzatvorená zmluva o produktoch na váhu a produkty sú zákazníkom za účelom ďalšieho predaja zabalené, je zákazník ako distribútor zodpovedný za dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa jeho činnosti.

3.4 Ak je zákazník obchodníkom v zmysle nemeckého obchodného zákonníka (HGB), a preto musí znášať prepravné riziko, môže predávajúci uzavrieť osobitné prepravné poistenie na výslovný pokyn a na náklady zákazníka.

3.5 Výška doručovacích nákladov závisí od miesta doručenia, hmotnosti a hodnoty tovaru; podrobnosti nájdete v sekcii poplatky za doručenie [Odkaz]. Expresné doručenie je možné po vzájomnej dohode. Ak splníme objednávku prostredníctvom čiastkových dodávok, vzniknú zákazníkovi iba náklady na dopravu pri prvej čiastkovej dodávke. Ak sa čiastkové dodávky uskutočnia na žiadosť zákazníka, vypočítame náklady na dopravu pre každú čiastkovú dodávku.

 

4. Ceny a zmena cien

4.1 Ceny uvedené na www.biobaula.de platia v čase objednávky. Všetky uvedené ceny zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Náklady na prepravu sú prípočítané extra..

4.2 V prípade výrobkov, ktorých ceny podliehajú silným výkyvom na trhu, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade zmeny cien od dodávateľov na dodávateľskom trhu alebo od iných obchodných partnerov – napríklad z dôvodu výkyvov nákupných cien čajov, bylín a korenín – zákazníkovi po prijatí objednávky, ale pred prijatím ponuky predávajúcim, spraviť novú ponuku na uzatvorenie zmluvy pôvodne objednaného tovaru. Pokiaľ zákazník túto ponuku príjme, príde k uzatvoreniu zmluvy s týmito podmienkami. Pokiaľ zákaznik ponuku neakceptuje alebo odmietne, nepríde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

5. Platobné podmienky

5.1. Kúpna cena je splatná pri dodaní tovaru.

5.2 Zákazník má možnosť platiť prostredníctvom služby PayPal, bankovým inkasom, kreditnou kartou alebo prostredníctvom služby sofortüberweisung.de. Predávajúci si vyhradzuje právo urobiť jeden z týchto spôsobov platby záväzným pred zadaním objednávky.

5.3 Predávajúci čerpá z účtu zákazníka pri platobách „bankové inkaso“ a „kreditná karta“ až v čase odoslania tovaru. Ak predajcovi vzniknú dodatočné bankové poplatky za spôsob platby „bankové inkaso“ z dôvodu, že účet zákazníka nie je primerane krytý , predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať zákazníkovi náklady, ktoré skutočne vznikli v dôsledku chyby kupujúceho.

 

6. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Zákazník musí s tovarom zaobchádzať opatrne až do úplného zaplatenia.

 

7. Započítanie; zadržanie

7.1 Zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak boli protinároky právne preukázané alebo sú nesporné.

7.2 Zákazník je oprávnený uplatniť právo na zadržanie len vtedy, ak je protinárok založený na rovnakom zmluvnom vzťahu.

 

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1 Predávajúci plne zodpovedá za škodu v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti.

8.2 Zodpovednosť za jednoduchú nedbanlivosť existuje iba v prípade poškodenia života, tela alebo zdravia, ako aj v prípade porušenia základnej zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie podmieňuje riadne splnenie zmluvy alebo v prípade porušenia povinností, ktorých porušenie môže ohroziť dosiahnutie zmluvného účelu a a ktorých plnenie zákazník môže bežne očakávať (tzv. „kardinálny záväzok“). V prípade nedbanlivého porušenia kardinálnych povinností je zodpovednosť obmedzená na zmluvne typické a predvídateľné škody.

8.3 Právna zodpovednosť bez zavinenia (napr. Podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom) a zodpovednosť z prípadného prevzatia záruky zostávajú nedotknuté.

8.4 Zákonní zástupcovia, zamestnanci a splnomocnení zástupcovia predávajúceho nenesú väčšiu zodpovednosť ako samotný predávajúci.

 

9. Rozhodné právo a jurisdikcia

9.1 Platný je nemecký právny poriadok s výnimkou UN-Kaufrecht. Ak je zákazník spotrebiteľom ostávajú nutné ustanovenia štátu, v ktorom má zákazník trvalý pobyt, nedotknuté.

Ak je zákazník obchodníkom v zmysle HGB alebo verejnoprávnou právnickou osobou, je výlučným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z týchto obchodných podmienok a v súvislosti s nimi miesto podnikania predávajúceho.

Ako funguje BIOBAULA Eko tableta?

V BIOBAULA si kúpite iba čistiace tablety a kompletný čistiaci prostriedok získate tým, že pridáte vodu. Všetky BIOBAULA tablety sú navyše 100% biologicky odbúrateľné a ekologicky neškodné.

Vyber tabletu

Embalaže ne mečite med splošne odpadke, saj jo je mogoče popolnoma reciklirati.

Naplň fľašu

Naplň fľašu vlažnou vodou

Vhoď tabletu do fľaše

Nechaj tabletu padnúť na dno fľaše

Daj si kávu

Tableta potrebuje približne 10 minút, kým sa rozpustí.

Mohli by ťa zaujímať aj tieto BioBaula Eko tablety

Stopite v stik z nami

Email naslov

info@biobaula.de

Zavolaj nám

+49 (0)8062 7251660

 

Navštív nás

Bruckmühler Straße 23
83052 Bruckmühl  0
   0
   Dein Warenkorb
   Your cart is emptyReturn to Shop